Data zebrania, 2022-06-29

Pierwszy termin: godzina 17:00
Drugi termin: godzina 17:15

Spotkanie odbędzie się w wersji online

 

  1. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności zarządu sekcji/towarzystwa n-t,
  2. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi sekcji/towarzystwa n-t, na podstawie wniosku zgłoszonego przez komisję rewizyjną (z powodu braku komisji wniosek zgłosi przewodniczący zebrania),
  3. Dyskusja nad zagadnieniami technicznymi, techniczno-ekonomicznymi i ogólno-gospodarczymi, związanymi z działalnością sekcji/towarzystwa n-t oraz stowarzyszeniowymi, ujętymi jako tematy wiodące w kampanii sprawozdawczo-wyborczej,
  4. Dyskusję nad realizacją uchwał XXXIV WZD SIMP,
  5. Uchwalenie programu i kierunków działania sekcji/towarzystwa n-t na okres następnej kadencji,
  6. Wybór prezesa i zarządu sekcji/towarzystwa n-t,
  7. Wybór komisji rewizyjnej sekcji/towarzystwa n-t i ewent. sądu koleżeńskiego,
  8. Wybór delegata na XXXV Walny Zjazd Delegatów SIMP.