Historia

SEKCJA CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI SIMP
50 LAT DZIAŁALNOŚCI

Bolesław Jan Gaziński

 

GENEZA POWSTANIA SEKCJI

 Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich powstała na zapotrzebowanie społeczne w 1957 roku. Środowisko inżynierów chłodników odczuwało potrzebę integracji oraz możliwości reprezentowania swoich interesów przez odrębną strukturę organizacyjną w ramach istniejącej już od dawna SIMP. Sekcja skupia inżynierów i techników zainteresowanych chłodnictwem i klimatyzacją. Sekcja Chik SIMP działa na terenie całej Polski, poprzez jej oddziały regionalne.

Skutkiem rozbudowy przemysłu chłodniczego w połowie lat 50-tych była rosnąca ilość inżynierów i techników pracujących w przemyśle, biurach projektów i jednostkach naukowych Kazimierz Gutkowski wystąpił wtedy z inicjatywą zorganizowania spotkania przedstawicieli najliczniejszych ośrodków chłodniczych z Warszawy, Gdańska, Krakowa i Łodzi w celu powołania w Polsce organizacji chłodników.

Na spotkaniu w Warszawie w dniu 31 stycznia 1957 roku K. Gutkowski przedstawił program działania i konieczność powołania sekcji naukowo-technicznej SIMP, jako organizacji skupiającej chłodników. W spotkaniu wzięli udział chłodnicy, cieszący się największym autorytetem i posiadający duże sukcesy w rozwoju przemysłu chłodniczego. W tym historycznym spotkaniu uczestniczyli m.in: Stanisław Rostkowski i Wacław Byszewski z Warszawy, Stanisław Latkowski z Krakowa, Roman Lipowicz, Stanisław Byszewski i Aleksander Tchórzewski z Gdańska oraz Włodzimierz Merc z Łodzi. Łącznie było blisko 40 osób. Na naradzie podjęto uchwałę – wniosek o powołanie sekcji chłodniczej SIMP. Wybrano zespół w składzie Stefan Gajczak, Kazimierz Gutkowski, Jan Perkowicz, Mieczysław Sokulski, Kazimierz Wróblewski w celu opracowania statutu sekcji. Na podstawie tego wniosku Zarząd Główny SIMP w dniu 5-tym lutego 1957 roku utworzył Sekcję Chłodniczą SIMP, działającą w całej Polsce i powołał jej dwuosobowy zarząd z Kazimierzem Gutkowskim jako przewodniczącym.

DYNAMICZNY ROZWÓJ

Przewodniczącymi Sekcji w następnych latach byli znani chłodnicy o wielkim autorytecie, dorobku projektowym oraz naukowo – dydaktycznym: Jan Perkowicz 1968-60, Stanisław Rostkowski 1960-1962 (prof. Politechniki Warszawskiej i projektant), Wacław Byszewski 1962-1965 (inicjator konferencji chłodniczej o najdłuższej historii Poznańskich Dni Chłodnictwa), Kazimierz Gutkowski 1965-1972 (autor znanych podręczników Paliwa chłodnictwa), Aleksander Paliwoda 1972-1977 (dziesiątki publikacji), Tadeusz Szolc 1977-1980 (Politechnika Warszawska, podręcznik do szkół średnich z chłodnictwa), Kazimierz Gutkowski 1980-1981, Zbigniew Gruda, 1981-1987 (autor znanego podręcznika i wielu publikacji).

W ciągu pierwszych lat istnienia sekcji nastąpił jej dynamiczny rozwój. W roku 1967 posiadała ona już dziesięć oddziałów w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Tarnowie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy, Szczecinie i Wrocławiu. Później powstał oddział w Cieszynie skupiający kadrę zatrudnioną w Fabryce Armatury Chłodniczej i w Zakładach Remontowych Społem.

Uchwałą Zarządu Głównego SIMP w dniu 17 marca 1974 r. została zmieniona nazwa Sekcji na „Sekcja Chłodnictwa i KIimatyzacji SIMP”.

Stale rosła liczba członków sekcji i w roku 1984 osiągnęła 626 osób. W następnych latach nastąpił spadek liczby członków. Członkami Sekcji CHiK SIMP byli, poza wyżej już wymienionymi, zasłużeni dla chłodnictwa i powszechnie znani chłodnicy jak: Józef Młynarczyk-chłodnictwo składowe, Józef Sokołowski – projektant i wieloletni kierownik pracowni chłodnictwa w Biurze Projektów Przemysłu Mięsnego, Zygmunt Starowicz – projektant a następnie przez wiele lat redaktor naczelny miesięcznika Chłodnictwo, autor bardzo popularnego podręcznika dla szkół zawodowych, Zbigniew Kłos projektant i kierownik pracowni chłodnictwa w Bistyp, autor poradnika chłodnictwa dla projektantów.

Kadencje działania Sekcji pod przewodnictwem Wiesława Pronobisa 1987-2001 to okres szybkich zmian polityczno – gospodarczych w kraju, które dość mocno ograniczyły działalność i znaczenie Sekcji CHiK SIMP. Za Jego kadencji Zarząd Sekcji zbierał się na plenarnych posiedzeniach w czasie corocznych konferencji „Dni Chłodnictwa”.

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Od początku swego istnienia sekcja rozwinęła działalność mającą na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych swych członków. W oddziałach organizowano zebrania odczytowe, narady i konferencje, na których specjaliści z kraju, a często i z zagranicy wygłaszali referaty, organizowano wycieczki techniczne do zakładów przemysłu chłodniczego, pokazy filmów o tematyce fachowej oraz wystawy techniczne. Zarząd Główny wraz zarządami oddziałów Sekcji organizował konferencje oraz wspierał wyjazdy członków sekcji na konferencje zagraniczne i kongresy. Członkowie sekcji po powrocie wygłaszali referaty na zebraniach swych oddziałów, a także publikowali je w formie artykułów najczęściej w czasopiśmie Chłodnictwo, które powstało z inicjatywy członków Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP.

W roku 1966, w czasie trwania Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się pierwsze „Dni Chłodnictwa”. Była to dwudniowa konferencja z udziałem gości, wygłaszających referaty, połączona ze zwiedzaniem ekspozycji targowej. Najbardziej zaangażowani w organizację tej konferencji był Alfred Pawlak i Stanisław Jurkowlaniec.

Od tego czasu konferencja ta organizowana jest corocznie przez Sekcję Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu i jest najważniejszym wydarzeniem wśród imprez chłodniczych w kraju. W roku 2006 odbyły się już „XXXVIII Dni Chłodnictwa”. Są to konferencje skupiające na swoich obradach specjalistów z całego kraju. Najwięcej konferencji zorganizowały przez wszystkie lata Sekcje w Poznaniu, Krakowie, Gdańsku i Szczecinie. Sekcja w Dębicy specjalizowała się w tematyce chłodnictwa amoniakalnego.

Fot. Uczestnicy Dni Chłodnictwa.

Od początku swego działania sekcja chłodnicza brała czynny udział w pracach ustawodawczych, była opiniodawcą norm państwowych oraz przepisów, dotyczących chłodnictwa i zbiorników ciśnieniowych i jej przedstawiciel uczestniczył w procedurze ich zatwierdzania w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Aktualnie Sekcja bierze udział w pracach legislacyjnych, dotyczących ustaw regulujących stosowanie czynników chłodniczych.

Członkowie sekcji byli i są dyrektorami, prezesami, członkami kierownictwa firm branżowych, rzeczoznawcami SIMP najczęściej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz sprężarek i pomp, biegłymi sądowymi, ekspertami Krajowego Forum Chłodnictwa. Przyczyniają się oni swoją działalnością i pracą w istotny sposób do unowocześnienia i rozwoju chłodnictwa i klimatyzacji w Polsce.

KONTAKTY ZAGRANICZNE

 Sekcja Chik SIMP dawała w tamtych trudnych czasach – lat 50- tych i później – swoim członkom jedyną możliwość wyjazdów zagranicznych i wymiany doświadczeń z zagranicznymi ośrodkami chłodnictwa. Sekcja utrzymywała rozwinięte kontakty zagraniczne i jej członkowie delegowani przez SIMP lub firmy przemysłowe i zjednoczenia brali udział we wszystkich Kongresach Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa, niektórych konferencjach jego Komisji oraz konferencjach międzynarodowych.

Bardzo ważny dla sekcji był stały kontakt z Międzynarodowym Instytutem Chłodnictwa w Paryżu. Członkowie sekcji byli w jego władzach centralnych i komisjach. Instytut ten jest instytucją międzyrządową, której członkami jest ponad 50 państw. Polska jest członkiem instytutu od roku 1924. Członkami, którzy współpracowali z MICH byli: Włodzimierz Merc, z oddziału łódzkiego, stały delegat Polski we władzach MICH od roku 1961 do swojej śmierci w 1974 roku, Bogumił Staniszewski, wiceprzewodniczący komisji B2, Kazimierz Gutkowski, i Aleksander Paliwoda członkowie komisji III, później B2, Stanisław Augustynowicz, członek komisji I, później C1, Kazimierz Wróblewski, członek komisji D1, wszyscy z oddziału warszawskiego, oraz Stefan Czapliński wiceprzewodniczący komisji III i Kazimierz Maczek wiceprzewodniczący komisji B2, z oddziału krakowskiego. Przez długi czas wiele funkcji w MICH pełnił Józef Młynarczyk jeden z pierwszych członków Sekcji CHIK SIMP pracujący w Zjednoczeniu Chłodni Składowych. Wszyscy wyżej wymienieni weszli do MICH z rekomendacji sekcji chłodniczej SIMP. Członkowie sekcji uczestniczyli w wielu konferencjach komisji MICH, odbywających się w różnych krajach świata oraz we wszystkich Międzynarodowych Kongresach Chłodnictwa organizowanych przez Instytut co cztery lata. W roku 1999 w Sydney Zbigniew Gruda został wyróżniony członkostwem honorowym Instytutu. Członkowie komisji MICH uczestniczyli w konferencjach swoich komisji i w międzynarodowych kongresach. Przy tej okazji wygłaszali oni referaty naukowo – techniczne, dzięki czemu stali się znani w międzynarodowym środowisku chłodniczym.

Członkowie Sekcji CHIK SIMP Zbigniew Gruda, Kazimierz Gutkowski i Aleksander Paliwoda, zajmowali się problemami zamrażania fluidyzacyjnego, układów chłodniczych, pracujących z recyrkulacją czynnika chłodniczego oraz przepływów dwufazowych i zyskali międzynarodowe uznanie. Za badania nad strumienicami A. Paliwoda otrzymał nawet w roku 1983 nagrodę MICH. Bolesław Gaziński i Grzegorz Krzyżaniak są współautorami wydanej w 2002 roku przez MICH monografii na temat projektowania i badania komór chłodniczych.

Aktualnie na wniosek Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP oraz Krajowego Forum Chłodnictwa i Krajowej Unii Przemysłu Chłodniczego przedstawicielem Polski w MICH jest dr inż. Marek Michniewicz z Centralnego Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi. Wspólnie z nim Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja w Poznaniu przygotowują pod patronatem MICH konferencję międzynarodową, która odbędzie się w Poznaniu w 2008 roku dla uczczenia 100 rocznicy powstania MICH i 50 lat działania Sekcji CHiK SIMP. Jest to realizacja wniosku podjętego przez chłodników, zebranych na konferencji Dni Chłodnictwa w już w 2005 roku, a konkretny wniosek z określeniem tematu konferencji i organizatora został przyjęty w 2006 roku.

TRUDNE LATA SEKCJI

W czasie kadencji A. Sokulskiego z jego inicjatywy część sekcji regionalnych połączyła się. Samodzielne działały tylko oddziały w Dębicy, Poznaniu, Szczecinie i Krakowie. Początkowo było duże ożywienie działalności, nastąpił prawdopodobnie wzrost liczby członków. W 2005 roku do Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji należało już wg A. Sokulskiego podobno 528 osób. Zarząd Główny nigdy jednak nie otrzymał listy z taką ilością członków i nie jest wyjaśniona sprawa wpłaconych przez nich składek członkowskich. W związku z licznymi nieprawidłowościami, szczególnie w zakresie szkoleń, decyzją Zarządu Głównego SIMP została rozwiązana Sekcja ChiK, której przewodniczył A. Sokolski, jednak członkowie Sekcji nie utracili praw członków SIMP. Natomiast A. Sokulski decyzją Głównego Sądu Koleżeńskiego SIMP z dnia 29.06.2006 został wykluczony z SIMP. Ponadto Świadectwa Kwalifikacyjne w ilości 372 szt. wydane przez A. Sokulskiego pozbawione są podstaw prawnych, a więc są nieważne. Do dziś SIMP nie odzyskał dokumentów archiwalnych i bieżących Sekcji od A. Sokolskiego.

 NOWA KADENCJA

W listopadzie 2006 roku odbyło się zebranie wyborcze, na którym zgromadzili się wybrani przez sekcje w regionalne przedstawiciele i wybrali nowy zarząd. Prezesem Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP jest Bolesław Gaziński z Poznania, wiceprezesem Augustyn Wójcik z Dębicy, sekretarzem Grzegorz Krzyżaniak z Poznania i członkiem Aleksander Pokusa ze Szczecina. Jako najważniejsze zadanie zarząd postawił sobie odbudowę sekcji w tych miastach gdzie poprzednio były. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt Grzegorz.Krzyzaniak@systherm.pl.

W najbliższym czasie zostanie wybrany nowy zarząd Sekcji w Krakowie.

SZKOLENIA I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI  

Jednym z ważnych zadań Sekcji są działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w branży, w tym również członków SIMP. Członkowie Sekcji biorą udział w szkoleniu kadry i są członkami komisji egzaminacyjnych. SIMP powołał dziewięć komisji egzaminacyjnych, mających uprawnienia do wydawania Świadectw kwalifikacyjnych wymaganych przez Ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową z dnia 20 kwietnia 2004 roku. Komisje działają sprawnie i wydały Świadectwa Kwalifikacyjne: 98 w Białymstoku, Bydgoszczy, 90 w Łodzi, 612 w Poznaniu, 84 w Rzeszowie, 70 w Szczecinie, 151 w Warszawie, 126 we Wrocławiu, Gorlicach- Dębicy 14.

Fot. Uczestnicy szkolenia

Członkowie Sekcji CHiK SIMP działają również w Energetycznych Komisjach Kwalifikacyjnych SIMP, prowadzą w tym zakresie szkolenia, egzaminy i wydają na tej podstawie Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do obsługi i nadzoru urządzeń energetycznych w chłodnictwie i klimatyzacji. Najwięcej takich świadectw w ostatnich latach wydano w Poznaniu.

Fot. Spotkanie noworoczne Sekcji Poznań

AKTUALNE KIERUNKI DZIAŁANIA SEKCJI:

  • szkolenie własnych członków oraz prowadzenie kursów na zlecenie określonych zakładów lub na zapotrzebowanie środowiska,
  • reprezentowanie interesów środowiska inżynierów i techników wobec władz administracyjnych, w tym współudział w tworzeniu prawa i norm,
  • współpraca z firmami produkującymi i montującymi urządzenia chłodnicze, jak też prowadzącymi działalność eksploatacyjną i konserwatorską, współpraca ze szkołami i uczelniami w zakresie szkolenia chłodników na różnych poziomach, a przede wszystkim podjęcie działań na rzecz przywrócenia kształcenia w zawodach potrzebnych dla branży,
  • organizacja konferencji naukowo- technicznych, w tym z okazji 50-lecia istnienia Sekcji ChiK SIMP, inicjowanie druku książek fachowych, przygotowania monografii o Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP,
  • inicjowanie i opiniowanie wniosków na rzeczoznawców i wykładowców SIMP oraz tytułu zawodowego INŻYNIER EUROPEJSKI , współpraca z innymi Sekcjami SIMP, organizacjami jak PZITS , SITS poż., KFCH, KIGCHiK, KUPCh,
  • organizowanie zebrań dyskusyjnych na aktualne tematy i wycieczek techniczno-szkoleniowych po obiektach wyróżniających się specjalnymi rozwiązaniami technicznymi, działania na rzecz utworzenia listy specjalistów posiadających certyfikat potwierdzający kwalifikacje niezbędne do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie projektowania i nadzoru. Byłby to odpowiednik uprawnień budowlanych dla inżynierów chłodników umożliwiających projektowanie i nadzór nad montażem instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych potrzebny z uwagi na częsty fakt takich wymagań na budowach, pomimo iż są to instalacje technologiczne.

POWSTANIE SEKCJI W ŁODZI

W dniu 20 kwietnia 2007 roku, dzięki uprzejmości kierownika Katedry Techniki Cieplnej i Chłodnictwa Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Tadeusza Fodemskiego, w sali Katedry odbyło się spotkanie członków i sympatyków Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Łodzi.

Do spotkania, które prowadził dr inż. Bolesław Gaziński – Prezes Zarządu Krajowego Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji, doszło dzięki dużemu zaangażowaniu dr. inż Władysława Kasieczki. W spotkaniu wzięło udział 14 zadeklarowanych członków oraz 25 kandydatów na członków Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP w Łodzi.

Kolega dr inż. Grzegorz Krzyżaniak – Sekretarz Zarządu Krajowego Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP rozpoczął spotkanie od przedstawienia aktualnych przepisów prawnych obowiązujących w chłodnictwie. Głównym tematem było postępowanie z „substancjami kontrolowanymi”, do których należy m.in. czynnik R22 z grupy HCFC. Przedstawiony został system certyfikacji osób konserwujących i naprawiających urządzenia chłodnicze z czynnikami z grupy HCFC. Przedstawiono obowiązujące zasady prowadzenia ewidencji, wykonywania kontroli szczelności instalacji, sporządzania kart urządzenia i wymaganego minimalnego wyposażenia technicznego dla podmiotów zajmujących się obrotem i używaniem substancji kontrolowanych. Omówiono zasady postępowania z R22 w tym zgłoszenia emisji oraz wysokość opłat za emisję substancji kontrolowanych do środowiska. Następnie omówił w skrócie problemy chłodnictwa i klimatyzacji w Unii Europejskiej – nowe przepisy, w których przygotowaniu w Polsce bierze aktywny udział Sekcja ChiK SIMP. Zwrócił uwagę zebranych, że obecnie tzw. gazy cieplarniane w tym np. R134a będą podlegać podobnym regulacjom prawnym jak aktualnie R22.

Następnie prowadzący spotkanie B. Gaziński przedstawił krótko historię Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP oraz omówił aspekty działania Sekcji w ostatnim okresie. Przedstawiona została geneza powstania przed 50 laty Sekcji z inicjatywy dr inż. Kazimierza Gutkowskiego. Sekcja przeżywała wzloty i upadki. Przed 20-tu laty działało 11 oddziałów skupiających blisko 900 chłodników. W 2001 roku w Sekcji było tylko 95 członków. Dynamiczny wzrost ilości członków nastąpił w latach 2003 i 2004. W tym też okresie Sekcja „ Warszawska” uzyskała prawa Oddziału SIMP i liczyła prawdopodobnie około 500 członków z całej Polski. Dodatkowo cztery Sekcje, które nie przystąpiły do nowej struktury nadal były podporządkowane Oddziałom w Krakowie, Dębicy, Poznaniu i Szczecinie, skupiając 85 członków. Po rozwiązaniu Sekcji ChiK tzw. „Warszawskiej” przez Zarząd Główny w 2005 działały tylko te sekcje regionalne.

W dniu 29 listopada 2006 roku odbyło się Zebranie Wyborcze, na którym delegaci działających sekcji wybrali Zarząd Krajowy. Na tym zebraniu podjęto również uchwałę o konieczności powołania oddziałów sekcji w tych regionach, w których pracuje dużo chłodników i do niedawna aktywnie działali w SIMP. Zebrani dowiedzieli się, że prowadzone są rozmowy w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie w sprawie ponownego utworzenia oddziałów sekcji w tych regionach.

W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja nad możliwością reaktywowania Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP w Łodzi. Prowadzący zebranie członkowie Zarządu Krajowego uzyskali deklarację przystąpienia do Sekcji łódzkiej od obecnych na sali członków SIMP-u. Listę otworzył, wpisując się do Sekcji prof. Tadeusz Fodemski. Członkami Sekcji są znani w całym środowisku specjaliści jak np. Jacek Kulesza, Jan Żelazny, Wiesław Karpiński, Andrzej Zawadzki, Zbigniew Adamczyk, Jerzy Dorozik. Członkowie Sekcji powołali poprzez wybory nowy Zarząd Sekcji w składzie:

Władysław Kasieczka – Przewodniczący
Ireneusz Rąkoski – Z-ca Przewodniczącego
Cebulski Zbigniew – Sekretarz;
Gorczakowski Andrzej – Członek Zarządu;
Zalewski Wiktor – Członek Zarządu;

Nowy Zarząd przyjął już 25 deklaracji wstąpienia do SIMP od potencjalnych kandydatów Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji w Łodzi.

Ostatnim punktem programu był referat Bolesława Gazińskiego pt. „Tendencje w produkcji i stosowaniu klimatyzatorów na świecie”. Referent zwrócił uwagę na dynamiczny wzrost produkcji klimatyzatorów szczególnie w USA i Chinach. Wzrost produkcji najlepiej widać na porównaniu wielkości produkcji przykładowo w 2001 roku i 2005. W Japonii produkcja wzrosła z7,3 do 8,2 mln szt, w USA z 10mln do 16,6 mln, w Chinach z 9 mln aż do 20,6 mln. Chiny od 2002 roku są największym producentem klimatyzatorów na świecie. Co trzeci klimatyzator sprzedawany na świeci jest wyprodukowany w Chinach! Liderem chińskiego rynku jest znana firma GREE, której klimatyzatory są sprzedawane już od 4 lat na polskim rynku klimatyzatorów cieszą się bardzo dobrą opinią. Drugi chiński producent jest natomiast liderem klimatyzatorów eksporcie klimatyzatorów. Większość klimatyzatorów jest już produkowanych na nowe czynniki chłodnicze. R407C i R410A. Istotnym trendem jest wzrost sprawności produkowanych klimatyzatorów Przodują w tym firmy japońskie z Daikinem na czele. Przykładowo Daikin podaje COP dla modelu AN-40GRP 5,19!!! Systemy VRV w 2006 roku produkowały 22 firmy. Na polskim rynku znany jest Daikin, Hitach, Sanyo, Jujitsu, LF, Gree, Midea, Samsung. Produkcja tych systemów jest doskonalona i coraz większa.

Po zebraniu nowy zarząd spotkał się „na kawie” z niektórymi członkami i przedstawicielami Zarządu Krajowego. Dyskutowano o przeszłości i przyszłej działalności Sekcji. Wnioskowano o powołanie Komisji Egzaminacyjnej tzw. „ozonowej” w Łodzi.

OBCHODY XL LAT SEKCJI CHIK SIMP

W związku z 50-leciem działania Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP Zarząd Krajowy postanowił wydać publikację poświęconą historii chłodnictwa i samej Sekcji. W ramach tego zamierzenia wspólnie z czasopismami branżowymi przedstawione zostaną sylwetki 100 „Zasłużonych dla chłodnictwa i klimatyzacji”. Będzie można w ten sposób upamiętnić i zapisać trwale w historii rozwoju chłodnictwa i klimatyzacji ich osiągnięcia.

Warto przypomnieć sylwetki tak znanych i zasłużonych ludzi jak: założyciele Sekcji Kazimierz Gutkowski, Stanisław Rostkowski i Wacław Byszewski z Warszawy, Stanisław Latkowski z Krakowa, Roman Lipowicz, Stanisław Byszewski i Aleksander Tchórzewski z Gdańska oraz Włodzimierz Merc z Łodzi, Stefan Gajczak, Jan Perkowicz, Mieczysław Sokulski, Kazimierz Wróblewski.

Do grona zasłużonych należy na pewno zaliczyć chłodników o dużym autorytecie w środowisku, którzy byli przewodniczącymi Zarządu Sekcji jak np. Aleksander Paliwoda 1972-1977 (dziesiątki publikacji), Tadeusz Szolc 1977-1980 Politechnika Warszawska, podręcznik do szkół średnich z chłodnictwa), Zbigniew Gruda 1981-1987 (autor znanego podręcznika i wielu publikacji).

Godnymi kandydatami na pewno będą poza wyżej wymienionymi zasłużeni dla chłodnictwa i powszechnie znani chłodnicy jak: Józef Młynarczyk – chłodnictwo składowe, Józef Sokołowski – projektant i wieloletni kierownik pracowni chłodnictwa w Biurze Projektów Przemysłu Mięsnego, Zygmunt Starowicz – projektant, a następnie przez wiele lat redaktor naczelny miesięcznika Chłodnictwo, autor bardzo popularnego podręcznika dla szkół zawodowych, Zbigniew Kłos projektant i kierownik pracowni chłodnictwa w Bistyp, autor poradnika chłodnictwa dla projektantów, lub powszechnie znany Wiesław Warczak.

Wśród wyróżnionych powinni znaleźć się pracownicy nauki np. prof. Janusz Gołogórski, projektanci np. Andrzej Gawryjołek, twórcy nowych rozwiązań i organizatorzy produkcji np. Adam Żółtaniecki.

W najbliższym czasie zostanie opracowany regulamin przyznawania tytułu.

„Zasłużony dla chłodnictwa i klimatyzacji” i powołana kapituła przyznająca ten tytuł. Aktualnie można zgłaszać swoje uwagi do tego pomysłu i kandydatury osób zasłużonych dla branży.

SEMINARIUM ASHRAE

W dniu 19 marca 2007r. odbyło się w siedzibie firmy SYSTHERM w Poznaniu spotkanie seminaryjne, którego współorganizatorem byli ASHRAE, Krajowe Forum Chłodnictwa oraz SIMP. Organizacja ASHRAE to Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji, szerzy wiedzę techniczną, organizując wykłady i prezentacje techniczne, prowadzone przez wykładowców z całego świata. Na spotkanie przybyli inżynierowie, projektanci, wykładowcy Politechniki Poznańskiej oraz pracownicy i właściciele firm branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.

Punktem przewodnim spotkania była prezentacja znanego i cenionego wykładowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego Santa Barbara p.Verle Williamsa nt. Zasad modernizacji maszynowni chłodniczej, omówienia m.in. wykorzystania istniejących urządzeń, optymalizacji działania oraz symulacji oszczędności eksploatacyjnych.

Bolesław Gaziński